Munkaszerződés

(határozatlan időtartamra, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális tartalommal, időbér alkalmazására)

A letöltéshez kattaintson az ikonra!

word ikon Letöltöm a munkaszerződés

Letöltéshez kattintson az ikonra!

 

MUNKASZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a ……………………….(a munkáltató megnevezése), …………………………………...  (székhely), ........................................... (a cégjegyzéket vezető bíróság, és a cégjegyzék száma, kelte vagy ha a jogszabály más nyilvántartási formát ír elő, a nyilvántartást vezető szerv, és a bejegyzés száma), mint munkáltató,

másrészről ............................................... (név), .................................................. (születési név), .......................................................... (lakcím) ...................................... (születési hely, idő), ........................................................ (anyja születési neve), ..................................... (TAJ szám), ..................................... (adóazonosító szám), mint munkavállaló között, az alábbi feltételekkel:

1. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállalót ..... év ....................... hó ........ napjától kezdődően, határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében foglalkoztatja, a jelen munkaszerződésbe foglaltak szerint.

2. A munkavégzés ideje: heti …….. óra.

3. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló

munkaköre: ..........................................., továbbá köteles minden olyan egyéb feladatot ellátni, amelyre a munkáltatói jogkör gyakorlója utasítja.

A munkáltató és a munkavállaló egybehangzóan kijelentik, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötését megelőzően ismertette a munkavállalóval a munkakörébe tartozó feladatokat, illetve a jelen szerződés megkötésével egyidejűleg ……. számon biztosítotti nyilvántartásba veszi. A munkáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg átadja a munkavállaló számára a munkaköri leírását.

4. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló havi bruttó személyi alapbére: ................................. Ft, melyet a munkáltató tárgyhónapot követő 10-ig köteles kifizetni.

5. A munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy a munkavállaló

munkavégzésének helye: ..................................................................................................

6. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására a ........................................... munkakörű (beosztású) vezető jogosult, de az utasítási és az ellenőrzési jog gyakorlása a ..................................... munkakörű (beosztású) vezetőt is megilleti.

7. A felek megállapodnak abban, hogy a munkaviszony első ………. napja próbaidőnek minősül, amely időtartam alatt bármelyik fél írásban közölt azonnali hatályú felmondásával jogosult a munkaviszonyt megszüntetni.

8. A munkavállaló köteles:

    - a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,

     - munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató

       rendelkezésére állni,

     - munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára      

        vonatkozó szabályok, előírások és szokások szerint végezni,

     - munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,

     - munkatársaival együttműködni.

9. A munkaviszonyból származó kötelezettség munkavállaló által történő vétkes megszegése esetére a felek megállapodnak abban, hogy a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követően a munkáltató haladéktalanul intézkedik annak kivizsgálásáról. Ennek keretében meghallgatja a munkavállalót, bizonyítást folytat le, és ha bizonyítást nyer a munkaviszonyból származó kötelezettség munkavállaló által történő vétkes megszegése, a munkáltató azonnali hatályú felmondást alkalmazhat. A munkáltató által kezdeményezett azonnali hatályú felmondás az okról való tudomásszerzés követ 15 napon belül, de legfeljebb egy éven belül, bűncselekmény esetén a büntethetőség elévülési ideje alatt szabható ki. Az eljárás során a munkavállaló jogosult jogi képviselőt igénybe venni. Az intézkedés ellen 30 napon belül jogorvoslatnak van helye.

10. Amennyiben a munkavállaló munkaköre ellátása során a munkáltató ügyfeleitől pénzt vesz át, a felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló egyhavi alapbérének megfelelő biztosítékot ad a munkáltató részére a munkaviszony kezdetének napján. A biztosíték kizárólag a munkáltató kártérítési igénye közvetlen kielégítésére szolgál, és az a munkabérből való levonás szabályai szerint használható fel.

11. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy személyes adatait kizárólag a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban kezeli, a 2011. évi CXII. Tv. és Mt. előírásai szerint

12. A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt a munkáltatóéval azonos tevékenységi körű munkáltatónál további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak a munkáltató előzetes hozzájárulásával létesíthet.

13. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató tájékoztatta a Munka Törvénykönyv 46. §-ban felsorolt feltételekről.

14. A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.), a kollektív szerződés, és az egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Kelt: ..........................., ..... év ...................... hó ...... nap

 

 

 

 

 

 

............................................

...........................................

munkáltató

munkavállaló

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

  • Könyvelés

  • Adótanácsadás

  • Számviteli ügyintézés

  • Hivatali képviselet

  • Személyzet és Munkaügy

ELÉRHETŐSÉGÜNK

house ikon  8900 Zalaegerszeg
  Juhász Gyula utca 6.

 mobil ikon   06 30 251 8002


mail ikon 
  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © 2022 Törővel Kft. Minden jog fenntartva.